Talu ac Arddangos

Mae Talu ac Arddangos wedi'i ddileu ar gyfer ein holl feysydd parcio maes parcio gwledig.

Next

Yng nghalon Cwm Rhymni, ac yn hawdd ei gyrraedd o'r cymunedau cyfagos, mae Parc Coetir Bargod yn lle anarferol. Mae'n ymdebygu i gefn gwlad, ond nid yw hynny'n dangos ei gefndir diwydiannol. Mae hefyd yn cael ei newid; ei newid gan y bobl a fu'n byw ac yn gweithio yma flynyddoedd yn ôl a'r rhai sy'n byw yma heddiw. Crëwyd y parc ar safle tair glofa, ac mae wedi'i amgylchynu â'r cymunedau fu'n gweithio ynddynt, ac erbyn hyn mae Parc Coetir Bargoed yn lle i gerdded ac i chwarae.

Mae 11 o gatiau wedi'u cerfio y gallwch gyrraedd y parc drwyddynt, a byddwch yn ei gweld yn anodd credu mai tomen lo uchaf Ewrop oedd y lle tawel a naturiol hwn ar un adeg. Cerddwch ar hyd Afon Rhymni, a dychmygwch sut roedd yr afon wedi'i chaethiwo mewn twnnel enfawr. Erbyn hyn mae'n fyw o frowennod y dŵr, crehyrod, glas y dorlan, ac (os fyddwch chi'n lwcus) dyfrgwn.

Os edrychwch chi ar y llethrau onglog manwl, gyda therasau gwastad taclus, fe sylwch chi mai nid llwybrau ar ochr y bryniau sydd wedi'u gwisgo'n wastad gan garnau defaid a gwartheg dros gannoedd o flynyddoedd yw'r rhain, ond sleisiau wedi'u cerfio gan beirianyddion i rwystro mynyddoedd o wastraff glo rhag llifo i ffwrdd i lawr y bryn. Ar ôl cau'r lofa olaf ym 1985, siapiwyd y parc a'i symud, ei dorri, a'i lenwi, i'w roi yn ôl i natur. Erbyn hyn, mae'r man gwyrdd pwysig yma yn lle gwych i chi ei archwilio.

Bargoed strollers

Beth i'w wneud a'i weld

Nodweddion celf

Cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd un o fynedfeydd niferus y parc, fe sylwch bod llawer o nodweddion celf  yn y parc yma. Mae'r rhain yn amrywio o gerfiadau cerrig, polion wedi'u cerfio, ffensys artistig a'r cerflun o'r tri glöwr. Mae ganddon ni bêl-droediwr hyd yn oed! Mae'r cyfan yn dathlu hanes y tair glofa, Gilfach, Bargod a Britannia, a fu unwaith yn tra-arglwyddiaethu ar y cwm, a chyfraniad cymunedau lleol. 

Llwybrau a Theithiau Cerdded

Mae digonedd o lwybrau sy'n croesi ar draws y parc, yn cynnig ystod o lwybrau cerdded, corneli cudd i'w harchwilio a golygfeydd i'w gweld. Mae'r prif lwybrau wedi'u nodi yn nhaflen y parc, ond mae llawer o rai eraill y gallwch eu defnyddio.

I'r rhai sy'n dymuno archwilio ymhellach, mae Llwybr 468 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn dechrau o faes parcio Pengam ac yn arwain yr holl ffordd i Drebiwt; neu gallwch droi ar hyd Llwybr 469 a cherdded neu feicio'n ddiogel i Barc Cwm Darran am baned o de haeddiannol.

Gall cerddwyr ddefnyddio'r parc fel man cychwyn i ddilyn Taith Gerdded ar Lan Afon Rhymni. Mae rhagor o wybodaeth am y daith hon ar gael ar y dudalen Teithiau Cerdded.

Cynllunio eich ymweliad

Ble mae'r parc?   Mae Parc Coetir Bargod wedi'i leoli rhwng cymunedau Aberbargoed, Bargod, Britannia, Gilfach a Phengam. NP12 3SY

Sut i gyrraedd   Mewn car - Mae'r A469 yn rhannu'r parc o'r gogledd i'r de. Ar fws - Mae gwasanaeth bysiau da ym Margoed. Ar feic - Llwybrau 468 a 469 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Ar drên - Yr orsaf drenau agosaf yw Bargoed a Gilfach Fargoed. (5 munud o gerdded)

Oriau agor   Mae'r parc ar agor drwy'r flwyddyn. Mae mynediad i'r parc am ddim.

Meysydd parcio   Mae maes parcio bach ar ben deheuol y parc wrth y Stryd Fawr, Pengam.  

Pwyntiau mynediad eraill   Mae modd cyrraedd y parc o sawl mynediad cyfleus i'r cymunedau lleol wrth gerdded neu feicio. Pengam - y Stryd Fawr (2); Gilfach - Angel Lane; Britannia - Angel Lane\Farm View; Aberbargoed - Stryd Commercial, Stryd y Capel a Heol Bedwellty; Bargoed - Gorsaf Ambiwlans a Heol yr Orsaf. 

Toiledau   Does dim toiledau ar y safle.

Hygyrchedd   Mae mannau parcio i ddeiliaid bathodyn glas ym maes parcio'r Stryd Fawr, Pengam. Tarmac yn bennaf yw'r prif lwybrau drwy'r parc coetir. Mae rhwystrau sy'n addas ar gyfer sgwteri symudol wrth y rhan fwyaf o bwyntiau mynediad i'r parc, ond mae'n bosib y gall rhai o'r mynedfeydd llai fod ychydig yn fwy rhwystrol. Mae digon o feinciau ar hyd ochr y prif lwybr. Ar wahân i'r llwybrau tarmac mae gan lwybrau eraill arwyneb naturiol neu arwyneb o lwch cerrig.

Gwybodaeth Gyswllt

Y Ganolfan Ymwelwyr, Parc Cwm Darran, Deri, Bargoed, CF81 9NR

Ffôn: 01443 875557

E-bost: ParcCwmDarran@caerffili.gov.uk

Cynnwys a Awgrymir