Next

Dewch i ddarganfod ardaloedd gwledig gwych bwrdeistref sirol Caerffili ar droed. Mae tri chwarter y fwrdeistref sirol yn ardal wledig.

Mae ganddon ni amrywiaeth o deithiau cerdded rhwng tair a 32 milltir. Drwy ddilyn un o'r canllawiau yma, gallwch brofi golygfeydd godidog a thirwedd hanesyddol gwych sydd i'w gweld yn ein cefn gwlad. Mae gyda ni gyfres o deithiau Brasgamu Ymlaen... a fydd yn her i rai o'r cerddwyr mwyaf profiadol a'r gyfres Dihangwch i... sy'n deithiau cerdded mwy hamddenol rhwng pump ac wyth milltir o hyd. Os yw'r teithiau yma'n swnio'n rhy anodd i chi ar hyn o bryd, rhowch gynnig ar ein teithiau byrrach yng nghyfresi Cerwch Ati...! a Daliwch Ati...! ar y dudalen Cerdded Iachus.

 

Y teithiau cerdded Brasgamu Ymlaen...

Taith y Gigfran

Mae Taith y Gigfran yn daith gerdded gylchol 14 milltir o amgylch Cwm Sirhywi a Chwm Ebwy. Drwy ddringo coetiroedd ffawydd serth i ben mynydd o dir comin cewch eich gwobrwyo gan olygfeydd godidog o Aber Afon Hafren a Bannau Brycheiniog. Her undydd i gerddwyr profiadol, ond mae modd mwynhau'r daith hefyd drwy ei thorri'n rannau llai.

Taith Gylchol Afon Rhymni

Mae Taith Gylchol Afon Rhymni yn daith naw milltir o hyd o amgylch ardal ganolog y cwm ar hyd Afon Rhymni, ac yn pasio drwy bentrefi Machen, Draethen a Llanfihangel-y-fedw. Ar y daith hon, cewch fwynhau tirwedd meddalach mwy graddol wrth i chi gerdded drwy ardaloedd coediog a chaeau gwyrddlas.

Taith Cefnffordd Cwm Rhymni

Mae Taith Cefnffordd Cwm Rhymni yn eich arwain am 28 milltir ar hyd cribau basin Caerffili ac yn amgylchynu Afon Rhymni. O'ch safle uchel ar hyd y cribau, gallwch fwynhau golygfa eang ar hyd rhannau helaeth o'r de-ddwyrain. Mae'r daith yn dilyn cymysgedd o draciau ar hyd cribau, coetiroedd a lonydd â pherthi.

Taith Gerdded Glan yr Afon Rhymni

Mae'r Daith Gerdded Glan yr Afon Rhymni yn daith gerdded 32 milltir ar hyd Cwm Rhymni, sy'n dilyn yr afon o'i rhagnant ar y gwastatir deheuol. Gan ddechrau ym Mharc Bryn Bach, mae'r daith wedi'i rhannu'n bump rhan ac yn gorffen yn Eglwys Sant Edern, Caerdydd. Mae'r daith yn dilyn cymysgedd o lwybrau troed a llwybrau beiciau, gyda rhai darnau yn rhedeg ar hyd ochr y ffordd mewn ardaloedd trefol.

Taith Cwm Sirhywi

Mae Taith Cwm Sirhywi yn dilyn cribyn a llawr y cwm am 26 milltir ac yn mynd drwy dair sir o Gasnewydd i Dredegar. O ben y mynydd ar ddiwrnod clir, gallwch fwynhau golygfeydd panoramig o Fôr Hafren ac i'r gogledd tuag at Fannau Brycheiniog. Yn y cwm islaw, fe ddewch chi o hyd i goetir ffawydd, lonydd â pherthi a llwybrau ar hyd yr afon. Wedi'u cuddio ymysg y rhain mae cyfoeth o weddillion amaethyddol, archeolegol a diwydiannol i'n hatgoffa ni o dreftadaeth cyfoethog cymoedd y de.

Taith Cefnffordd Morgannwg

Mae Taith Cefnffordd Morgannwg yn daith gerdded 27 milltir ar hyd ffin ddeheuol Maes Glo De Cymru sy'n mynd o Barc Gwledig Margam, ym Mhort Talbot, drwy ucheldir godidog a golygfeydd o'r cwm i Gastell Caerffili. Mae'n dilyn llwybrau troed cyhoeddus, traciau coedwigoedd, tir comin a lonydd tawel ar hyd y cefnffordd.

 

Teithiau cerdded Dihangwch i...

Mae'r gyfres Dihangwch i... o deithiau cerdded yn fyrrach na'r teithiau yn ein cyfres Brasgamu Ymlaen..., a phob un rhwng pump ac wyth milltir o hyd. Os ydych chi'n chwilio am awyr iach, golygfeydd godidog ac ardaloedd gwledig heddychlon, yna ewch am dro i gefn gwlad Caerffili. Mae'r holl deithiau yma'n rhai cylchol ac wedi'u dewis gan gerddwyr lleol a staff y Gwasanaeth Cefn Gwlad i ddangos y rhannau gorau o'r fwrdeistref sirol i chi.

 

Teithiau cerdded Daliwch ati..!

Mae gwybodaeth am ein cyfres o deithiau cerdded byrrach, Daliwch ati..!, ar gael ar y dudalen Cerdded Iachus. Er mai teithiau cylchol 2-5 milltir o hyd sydd wedi'u hanelu at bobl sydd am wella'u ffitrwydd yn bennaf yw'r rhain, maen nhw'n dal i fod yn deithiau cerdded pleserus.

 

Llwybr Gefail Machen

Mae Llwybr Gefail Machen yn eich harwain ar daith gylchol tair milltir o amgylch y pentref tawel a chefn gwlad. Dewch i ddysgu'r hanes cudd drwy atgofion pobl leol.

Ffurfiwyd Machen gan haearn a glo. Nid yw tawelwch y pentref heddiw yn dyst i'r gwres a'r sŵn fu yno yn y gorffennol. Dilynwch Lwybr Gefail Machen drwy bentrefi Machen a Waterloo a chefn gwlad heddychlon Cwm Rhymni. Ewch yn ôl mewn amser i ddysgu am y bobl a fu'n rhan o hanes Machen.

 

Llwybr Gren

Cartwnydd a dychanwr am fywyd yng nghymoedd y de oedd Grenfell 'Gren' Jones. Mae Llwybr Gren yn daith gylchol tair milltir o hyd rhwng pentrefi Hengoed a Fleur-de-lis sy'n olrhain rhai o'i ddelweddau enwog, gan gynnwys y tai teras tynn, capeli, tafarndai lleol ac yn croesi dros y draphont uchel a oedd yn rhan mor annatod o'i gartwnau. Mae'n bosib y gwelwch chi ambell i gymeriad 'gwlanog' ar hyd y daith.

 

Llwybr 10 Cwm Darran

Mae'r daith 10 milltir yma'n ymweld â 10 nodwedd hanesyddol yng ngwm Darran; felly dyna pam y rhoddwyd yr enw Llwybr 10 arno! Yn ystod y daith byddwch yn dysgu am hen hanes y cwm o'r Oes Efydd, y Rhufeiniaid, y safleoedd amaethyddol Canoloesol a gweddillion y cyfnod Diwydiannol yng nghyfnod Ardalydd Bute. Mae'n daith gerdded go lafurus, lle bydd gofyn dringo dwy lethr er mwyn cyrraedd rhostir agored, yn ogystal â chroesi tir pori a nentydd. Tudalen 1, Tudalen 2.

Cynnwys a Awgrymir