Covid-19 (Coronavirus) - Update

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision in accordance with section 9 of the PUBLIC HEALTH, WALES, The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 to close all enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks which it is responsible for until further notice. This also includes all cycle paths within the parks.

This tough decision will ensure social distancing, limit the spread of Coronavirus and protect our residents, especially those who are vulnerable.

Residents must not enter these spaces and the position will be constantly reviewed following advice from the UK and Welsh Government.

Next
Stack of felled timber
15 Apr 2020

Torri Llarwydd yng Nghwm Sirhywi

Mae'r gwaith wedi'i gynllunio i dorri llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytopthera ramorum, a elwir yn fwy cyffredin fel clefyd llarwydd, wedi cychwyn yng Nghwm Sirhywi. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan gontractwyr ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru ar ddwy ochr y cwm a dylid ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2020. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y gwaith ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru gan gynnwys map y lleoliad.

Mae oddeutu 30 hectar o larwydd heintiedig ar ochr Parc Gwledig Cwm Sirhywi y cwm y bwriedir eu torri i lawr dros y misoedd nesaf. Er nad oes yr un o'r llarwydd heintiedig ar dir Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae'n anochel y bydd y gwaith yn cael effaith ar ddefnyddwyr y parc unwaith y bydd y parc yn ailagor. Wrth i'r contractwyr glirio'r coed yn agos at y ffin rhwng tir Cyfoeth Naturiol Cymru a thir Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, bydd angen iddynt osod parth gwaharddedig ddwy goeden o hyd o amgylch unrhyw goed sy'n cael eu torri i lawr. Oherwydd agosrwydd y ffin i ffordd fynediad y maes parcio a'r llwybr beicio, bydd y parth gwaharddedig hwn yn gweithredu ar sail dreigl rhwng y Lleuad Lawn a Nine Mile Point pan fydd y cyfyngiadau Covid-19 cyfredol wedi'u codi.

Dilynwch yr holl arwyddion a chyfarwyddiadau a roddir er mwyn eich diogelwch eich hun.

Cofiwch fod y parc gwledig ar gau i bob ymwelydd ar hyn o bryd yn dilyn penderfyniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gau pob man chwarae caeedig i blant, man chwarae aml-ddefnydd, parc sglefrio, parc trefol a pharc gwledig yn unol ag adran 9 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 IECHYD CYHOEDDUS, CYMRU.

Bydd rhagor o wybodaeth am y gwaith fel y mae'n effeithio ar y parc gwledig yn cael ei phostio yma.