Next
Stack of felled timber
21.12.2021

Cau Ardal Chwarae Teras Panteg dros dro

21.12.2021

Oherwydd difrod tân difrifol, yn anffodus bydd ardal chwarae Panteg Terrace yn Nhrecelyn ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Darllen mwy
Stack of felled timber
08.12.2021

Disgyblion yn plannu perthi i geisio mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd

08.12.2021

Mae disgyblion ysgolion uwchradd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn plannu perthi i geisio mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd ac i ddathlu Wythnos Genedlaethol Coed (28 Tachwedd i 6 Rhagfyr).

Darllen mwy
Stack of felled timber
01.12.2021

Llwyddiant ar gyfer Diwrnod Plannu Coedwig Fach Caerffili

01.12.2021

Mae 600 o goed wedi cael eu plannu gan gymuned Caerffili ym Mharc Morgan Jones yn dilyn Diwrnod Plannu Cyhoeddus llwyddiannus.

Darllen mwy
Stack of felled timber
14.10.2021

Dathlu'r gorau o fannau gwyrdd Caerffili

14.10.2021

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni, ac mae 15 o barciau a mannau gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyflawni’r  marc rhyngwladol o ansawdd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
16.09.2021

Cadarnhau algâu gwyrddlas ym Mhwll Pen-y-fan

16.09.2021

Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi rhywfaint o gyngor cyffredinol i drigolion, yn dilyn cadarnhau algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-fan.

Darllen mwy
Stack of felled timber
30.07.2021

‘Theatre in the Wild’ yn dod i Barc Cwm Darran

30.07.2021

Bydd Parc Cwm Darran yn cynnal Antur Fawr Olewydd ac Eira Theatre in the Wild rhwng 3 Awst a 31 Awst

Mae negeseuon anodd eu deall wedi cael eu gadael gan ddau anturiaethwr anarferol – mae angen eich help chi arnyn nhw i ddarganfod cyfrinachau pwysig sydd wedi'u cuddio o'ch cwmpas, a hyd yn oed o dan eich traed.

Darllen mwy
Stack of felled timber
26.07.2021

Ymgyrch Priffyrdd Draenogod yn destun pigog

26.07.2021

Mae tîm Cefn Gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio ymgyrch priffyrdd draenogod i amddiffyn y creaduriaid mewn perygl.

Mae ymchwil gan y People's Trust for Endangered Species a British Hedgehog Preservation Society wedi dangos bod y Deyrnas Unedig wedi colli chwarter o'i ddraenogod mewn deng mlynedd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
23.07.2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu Wythnos Caru Parciau 2021

23.07.2021

Eleni, hoffai Cyngor Caerffili ddathlu Wythnos Caru Parciau 2021 gan fod parciau a mannau gwyrdd wedi bod yn gymorth hanfodol i nifer ohonom ni yn ystod y cyfyngiadau dros yr 16 mis diwethaf.

Mae Wythnos Caru Parciau, sy'n cael ei chynnal gan yr elusen amgylcheddol arobryn, Keep Britain Tidy, yn digwydd o 23 Gorffennaf tan 1 Awst 2021. Hoffai'r Cyngor ddathlu'r sawl parc sydd wedi ennill y Faner Werdd ledled y Fwrdeistref Sirol.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.06.2021

Ailgysylltu â byd natur

04.06.2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig pecynnau Plannu Llain er budd Peillwyr AM DDIM i drigolion, busnesau ac ysgolion i'w helpu nhw i gysylltu â byd natur trwy dyfu blodau gwyllt yn eu gerddi neu eiddo.

Darllen mwy
Stack of felled timber
28.04.2021

Gwaith yn dechrau ar Bont Afon y Lleuad Lawn ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47

28.04.2021

Mae Grŵp Prosiectau Peirianneg Cyngor Caerffili yn falch o gyhoeddi bod y gwaith i adfer ategwaith pont droed y Lleuad Lawn sydd wedi ei ddifrodi wedi cychwyn ar y safle'r wythnos hon.

Darllen mwy
Stack of felled timber
18.03.2021

Cau Llwybr Beicio Cenedlaethol 47 ym Mharc Penallta Dros Dro

18.03.2021

Bydd rhan fer o Lwybr Beicio Cenedlaethol 47, rhwng Nelson a Pharc Penallta, ar gau i bob defnyddiwr o 20:00 nos Sadwrn 27 Mawrth tan 17:00 brynhawn Llun 29 Mawrth.

Darllen mwy
Stack of felled timber
08.03.2021

Ystafell gyda golygfeydd

08.03.2021

Fel ychwanegiad hwyr i Wythnos Genedlaethol Tai Adar adeiladwyd bocs tylluan newydd ar Gors Penallta. Cafodd ei gyflenwi a'i osod gan Reginald Moore Ltd, mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Cefn Gwlad, fel lliniaru ar gyfer gwaith adeiladu yn Nelson. 

Darllen mwy
Stack of felled timber
24.02.2021

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn rhoi blychau nythu i Barc Cwm Darran ar gyfer Wythnos Genedlaethol Blychau Nythu

24.02.2021

Y mis hwn, mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili wedi rhoi 25 blwch nythu lliwgar i Barc Cwm Darran. Mae'r rhodd wedi dod mewn pryd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Blychau Nythu sy'n rhedeg o 14 i 21 Chwefror ac yn annog y cyhoedd i greu cartrefi ar gyfer adar sy'n nythu ac yn hyrwyddo materion gwarchod ac amrywiaeth bywyd gwyllt.

Darllen mwy
Stack of felled timber
15.02.2021

Cartrefi o dan y morthwyl

15.02.2021

Ydych chi wedi sylweddoli bod yr adar yn canu unwaith eto? Mae'r gwanwyn ar y gweill ac ar hyn o bryd, mae ein hadar yn chwilio am leoedd addas i nythu. Mae'r rhan fwyaf o'n coed mewn parciau gwledig yn ifanc gydag ychydig iawn o dyllau nythu. Felly, gan ei bod yn Wythnos Genedlaethol Blychau Nythu bydd Gwasanaeth Cefn Gwlad y Cyngor yn dangos sut maen nhw wedi bod yn helpu i ddarparu safleoedd nythu newydd gyda chymorth gan blant ysgolion lleol.

Darllen mwy
Stack of felled timber
11.02.2021

Llwybr Beicio Cenedlaethol 47 ar gau wrth Bont Afon y Lleuad Lawn

11.02.2021

Mae'r rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 rhwng Bwthyn y Lleuad Lawn, ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi, ac Ffordd Islwyn, Crosskeys, ar gau i bob defnyddiwr er mwyn caniatáu gwneud gwaith atgyweirio hanfodol i Bont Afon y Lleuad Lawn. Fe wnaeth llifddwr achosi difrod i'r bont ym mis Mawrth 2020, a bydd hi ar gau tan fydd y gwaith wedi'i gwblhau.

Darllen mwy
Stack of felled timber
10.02.2021

Perth newydd ar gyfer y Lleuad Lawn

10.02.2021

Mae perth newydd wedi'i phlannu yn y Lleuad Lawn ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi i wella'r fynedfa o ran ei gwerth i'r dirwedd a bywyd gwyllt.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.02.2021

Cau meysydd parcio ym Mharc Cwm Darran

04.02.2021

Bydd y meysydd parcio ym Mharc Cwm Darran ar gau am gyfnodau byr yn ystod mis Chwefror ar gyfer gwaith atgyweirio.

Darllen mwy
Stack of felled timber
02.02.2021

Atgoffa trigolion i beidio â gyrru i barciau gwledig na mannau harddwch

02.02.2021

Atgoffir trigolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili i beidio â gyrru i barciau gwledig na mannau harddwch eraill i wneud ymarfer corff, oni bai fod ganddyn nhw reswm dilys fel y’i diffinir yn y rheoliadau.

Darllen mwy
Stack of felled timber
14.01.2021

Cylchlythyrau bywyd gwyllt newydd ar gyfer Parc Penallta a Pharc Glan yr Afon

14.01.2021

Mae'r fersiynau diweddaraf o “Pigion Penallta” a “Crwydro Glan yr Afon”, y cylchlythyrau bywyd gwyllt ar gyfer Parc Penallta a Pharc Glan yr Afon, bellach ar gael i'w darllen neu eu lawrlwytho.

Darllen mwy
Stack of felled timber
13.01.2021

Cabinet Caerffili yn cael gwared ar daliadau meysydd parcio'r parciau gwledig

13.01.2021

Yng nghyfarfod y Cabinet heddiw (dydd Mercher 13 Ionawr), cytunwyd ar gyfres o gynigion tariff parcio yn unfrydol, gan gynnwys cael gwared ar y ffioedd talu ac arddangos ym 5 o barciau gwledig yr Awdurdod, gan fod y Cabinet yn cydnabod manteision iechyd sylweddol defnyddio'r safleoedd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
23.12.2020

Cyfyngiadau coronafeirws newydd 19/12/2020

23.12.2020

New Coronavirus Restrictions 19/12/2020

Darllen mwy
Stack of felled timber
02.12.2020

Disgyblion yn plannu ‘perthi gobaith’

02.12.2020

Mae disgyblion ysgolion cynradd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn plannu ‘perthi gobaith’ i ddathlu Wythnos Genedlaethol Coed ac mewn ymgais i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
22.10.2020

Y Galeri Celf Cyfrinachol

22.10.2020

Mae oriel gelf gudd, enfawr sy'n aros i gael ei darganfod ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllen mwy
Stack of felled timber
18.10.2020

Cyfnod Toriad Tân Coronafeirws 23 Hydref - 9 Tachwedd

18.10.2020

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyfnod toriad tân i helpu i frwydro yn erbyn coronafeirws, bydd ein holl barciau a meysydd chwarae yn aros ar agor trwy gydol y cyfnod.

Darllen mwy
Stack of felled timber
15.09.2020

Canolfan Ymwelwyr Parc Cwm Darran a Chaffi Lakeside View

15.09.2020

Canolfan Ymwelwyr Parc Cwm Darran a Chaffi Lakeside View i gau am y gaeaf ddiwedd mis Medi.

Darllen mwy
Stack of felled timber
20.07.2020

Meysydd chwarae yn ail-agor

20.07.2020

O ddydd Llun 20 Gorffennaf bydd yr holl ardaloedd chwarae a chamfeydd awyr agored a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor yn ailagor i’r cyhoedd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
29.05.2020

Rydym yn ailagor ein Parciau Gwledig

29.05.2020

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi penderfynu ailagor y meysydd parcio o fewn ein Parciau Gwledig yn y Fwrdeistref Sirol ar unwaith (o ddydd Sadwrn 30 Mai).

Darllen mwy
Stack of felled timber
26.05.2020

Pysgota yn y Parciau Gwledig

26.05.2020

Yn dilyn newid yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, gellir pysgota bellach ym mhob llyn neu bwll sy'n eiddo i Gyngor Caerffili fel rhan o'ch ymarfer corff bob dydd ar yr amod eich bod yn parhau i gadw at y canllawiau canlynol:

Darllen mwy
Stack of felled timber
15.04.2020

Torri Llarwydd yng Nghwm Sirhywi

15.04.2020

Mae'r gwaith wedi'i gynllunio i dorri llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytopthera ramorum, a elwir yn fwy cyffredin fel clefyd llarwydd, wedi cychwyn yng Nghwm Sirhywi.

Darllen mwy
Stack of felled timber
10.04.2020

Rhannwch yr olygfa o'ch gardd...

10.04.2020

Mae Tîm Cefn Gwlad CBSC wedi lansio tudalen Facebook newydd sbon i helpu i wneud y gorau o'n hamser wrth gloi yn ystod Coronavirus.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.04.2020

Temporary Closure of Mynydd Islwyn Footpaths

04.04.2020

Temporary Closure of Mynydd Islwyn Footpaths

Darllen mwy
Stack of felled timber
23.03.2020

Covid-19 (Coronafeirws) - Diweddariad

23.03.2020

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision, in the interests of public health, to close the enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks

Darllen mwy
Stack of felled timber
17.03.2020

Pigion Penallta Cyfrol 5

17.03.2020

Rhifyn 5 o ‘Pigion Penallta’ yn chwilboeth o’r wasg, ein cylchlythyr rheolaidd am fywyd gwyllt Parc Penallta. Lawrlwythwch eich copi yma.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.03.2020

Mae pysgotwyr yn helpu i wella bioamrywiaeth ym Mhwll Pen-y-Fan

04.03.2020

Mae Ceidwaid Cefn Gwlad a Physgotwyr Islwyn wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ym Mhwll Pen-y-Fan i wella bioamrywiaeth y pwll a'r gwlyptir o'i amgylch.

Darllen mwy
Stack of felled timber
05.02.2020

Cwympo llarwydd yn Nyffryn Sirhywi

05.02.2020

Bydd ymgyrch bwysig i gael gwared â choed llarwydd heintiedig o goedwigoedd Dyffryn Sirhywi yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Darllen mwy